Inre dialog

En inre dialog kan klienten föra med sig själv med hjälp av terapeuten eller vid behov som en tvåvägskommunikation med terapeuten. Terapeuten kan hjälpa klienten via olika tekniker att finna svaren på de aktuella frågorna inom sig själv, där alla svar redan finns.

Vi söker ofta svaren utanför oss själva, eftersom vi blivit formade från tidig barndom av normer och attityder till att fungera efter omgivningens krav och förväntningar.

Vi glömmer av vårt eget sanna jag och stängs ute från det genom omgivningens påtryckningar. Den inre kärnan finns dock alltid kvar hos var och en av oss.

En terapeut kan med olika metoder hjälpa klienten att återskapa kontakten med den inre kärnan för att möjliggöra ett liv i större sanning och harmoni.

En session tar 1-1½ timme och anpassas helt till klientens individuella behov.