Naturhuset andas som en stor lunga

Naturhuset fungerar som en stor lunga som samverkar med omgivningen på ett sätt som inte frestar på miljön eller förbrukar resurser, utan det fungerar i stället i ett naturligt kretslopp där det som tas från naturen också ges tillbaka som en resurs för fortsatt liv och växande.

Hela vår jord kan ses som en jättelunga som andas in och ut den kosmiska anden eller omgivningen. I det mindre mikroperspektivet, kan ett naturhus ses som en naturlig samskapande del i jordens andetag.

Varje människa och varje levande väsen måste andas för att kunna existera i livsprocessen på jorden.

Sol är lika med liv

Vår sol är den energikälla som är ursprunget till liv, fotosyntesen och det fortlöpande bildandet av syre. I universum finns ett oändligt antal solar och modern forskning tyder på att det till och med tycks finnas flera parallella universum. En teori är att det kan finnas en stor central sol som skulle vara den som ger liv till alla dessa universa. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-det-finns-oandligt-antal-universum

Otvivelaktigt är solen en mycket ren energikälla, som vi alla är beroende av för att leva. Solens energi lagras i olika material i naturen. Tänk dig känslan av att ligga på en soluppvärmd klippa och hämta livskraft ur symbiosen mellan berg/mineral, sol och människa.

Naturliga material

Naturhuset är byggt av naturliga material såsom lera, sten/mineral och trä som alla kan lagra solenergin och sedan avge den till omgivningen när temperaturen behöver utjämnas både uppåt och neråt.

Även efter att trädet har avverkats i skogen och slutat att växa finns solenergi lagrat i träet som material. Den energin fortsätter att samverka med omgivningen i en slags symbios.

Trä som läkande material

Människor som arbetar med skog eller med trä i någon form, beskriver att de mår bra av kontakten med trä och många upplever att de liksom får en påfyllning av livskraft. Detta beskriver även de som hugger ved eller slöjdar.

Liknande effekt beskriver boende i naturhus och då framför allt i timmerhus. Boende i timmerhus beskriver att det blivit friska efter att ha lidit av långvariga hälsoproblem, främst allergier och astma. Ju mindre processat timret är, desto större verkar välbefinnandet att vara.

Det verkar som timret forsätter symbiosen med omgivningen och den lagrade solenergin avges långsamt till de boende samtidigt som timret fortsätter att ta upp och lagra ny solenergi.

Det finns mycket modern forskning som visar hur viktig kontakten med naturen är för människans välmående. I urbana omgivningar är denna kontakt liten. Massivt naturligt trä inomhus har visat sig ha samma helande och hälsobefrämjande effekter som vistelse i och kontakt med naturen. Hälsoeffekter som uppnåtts är minskad stress, sänkt blodtryck och lägre puls.

Timret upprätthåller ett hälsosamt inomhusklimat

Timret andas och är fuktreglerande, vilket innebär att ett timmerhus som är korrekt byggt, inte blir sjukt eller mögligt.

Högklassig inomhusluft är oerhört viktig för oss, eftersom vi tillbringar den absolut största delen av vår tid inomhus. Timmer skapar ett säkert och hälsosamt mikroklimat eftersom det effektivt balanserar variationerna i temperatur och fukt i rumsluften. Det massiva timret har en naturlig förmåga att absorbera fukt när luftfuktigheten blir för hög, på samma sätt som det frigör fukt när luftfuktigheten sjunker under den optimala nivån.

Timrets förmåga att andas garanterar att luftfuktigheten håller sig inom ett intervall som är optimalt för människans hälsa (mellan 30 och 55 procent relativ luftfuktighet). Utanför det optimala intervallet ökar såväl mängden som rörligheten hos damm, virus och bakterier i inomhusluften avsevärt, vilket ofta leder till hälsoproblem som luftvägsinfektioner, astma, allergier, utmattning och huvudvärk.

Behaglig temperatur året om

Massivt timmer jämnar ut temperaturvariationerna. Huset hålls svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern. På det norra halvklotet där solen står lågt under höstar och vårar tar de solida väggarna upp solenergi och lagrar den.

Naturligt antibakteriellt

Timmerstockar har naturliga antibakteriella egenskaper då en inbyggd försvarsmekanism mot skadliga mikrober och svamp gör att bakterier inte trivs på träytorna.

Behaglig akustik

Ett timmerhus har en utmärkt akustik som skapar en tyst och rofylld atmosfär. De massiva timmerväggarna sprider ljudet, men behåller och blandar alla toner utan eko eller förvrängning. Timret verkar alltså för både tystnad och ljudförstärkning.

Bra akustik inverkar positivt på människor och djur, förbättrar koncentrationsförmågan och därigenom även inlärningsförmåga och arbetskapacitet.

Limmade timmerstockar

Idag byggs tyvärr en del timmerhus av processade timmerstockar. De är limmade samman av flera längsgående lika stora delar sågat timmer. Dessa processade timmerstockar kan logiskt inte vara lika hälsobringande då limmet innehåller kemikalier som inte är naturenliga.

Till skillnad från materialvalen i ett naturhusbygge används i den moderna byggnationen av passivhus, nollenergihus och plushus icke naturenliga material såsom plaster i olika former och betong med olika kemiska tillsatser. Husen byggs helt täta med plast i väggarna för att förhindra kondens och fukt. Människor och djur bor där som i en stor tät, sluten plastpåse som andas enbart genom konstgjord anding (genom en ständigt susande värmeväxlare) . Vilken levande varelse kan må bra av en sådan konstgjord andning i det långa perspektivet?

Eget BDT-avlopp

Gråvatten från bad, dusch, kök och tvätt rinner ut till en uppsamlingsbrunn. Därifrån pumpas det upp till en bädd med rotzonsanläggning i växthusdelen. Avloppsvattnet sprids i bädden med växter med stora rotsystem som kan bryta ner slam, hårrester och köksrester.

Multrum för fekalier

I Naturhuset NaturligtVis finns tre toaletter; ett multrum för fekalier (bajs) och två urintoaletter för urinering. Multrummets fördelar jämfört med mindre komposttoaletter är den ringa arbetsinsatsen. Storleken på tanken gör att den behöver tömmas endast ca vart sjunde år, då det mesta av fekaliemassan består av vätska och evapuerar ut genom ventilationsröret. Det som tar lång tid att förmultna är papper. Restmassan från fekalierna gå tillbaka till Moder Jord och grävs ner under buskar och träd som näring. Urinen samlas i en separat urinbrunn, varifrån det pumpas till ekobyns gemensamma uppsamlingstank. Den tas där om hand av Gunnagård, den lokala ekolantbrukaren, som använder den som gödning i de ekologiska odlingarna. Kretsloppet är väl fungerande, då ekobyborna köper och äter dessa grönsaker.

Jordtempererad luft ventilerar, värmer på vintern och kyler på sommaren.

Nergrävt under jord finns ett betongrör som drar in uteluft via en luftbrunn. Temperaturen under jord är konstant +8 grader. Uppsläppet av den jordtempererade luften sker i vinterträdgården, som då får ett tillskott av värme under den kalla årstiden och en avkylning under heta sommardagar. En förgrening finns även in i matkällaren, som håller en lagom temperatur året om.

Uppvärmning genom sol och ved

Naturhusets tre av åtta sidor täcks av en väldig vinterträdgård i härdat glas över två våningar. Den 100 m² stora ytan och ca 600 m³ luftfyllda trädgården fungerar som en passiv värmealstrare. Under en solig dag även på vintern, blir utrymmet snabbt uppvärmt och bidrar till hela husets värmehållning. Den skyddar mot kalla vindar och medverkar till husets magasinering av värme i väggarna av naturmaterial. Vinterträdgårdens lutande tak är försett med 26 st glas/glas ljusgenomsläppliga solpaneler, som är kopplade till elnätet för försäljning av överskottsel, men främst installerade för produktion av elkraft till egen försörjning. Det finns även batteribank för lagring av egenproducerad energi. Solpanelerna fungerar även som ett skydd mot för stark solvärme under sommarmånaderna.

Uppvärmningen av huset sker främst genom vedeldning i de två värmekällorna; en rökgasugn i form av en massiv kamin och en vedspis med s.k. varm vägg med rökgasgångar. Båda värmekällorna lagrar värmen ca ett dygn i teglet som de är uppbyggda av. Båda är genom inmurade vattentankar kopplade till de två 750 l stora ackumulatortankarna, där värmen också lagras i vatten. Därifrån pumpas det varma vattnet ut i golvvärmerören. När vedeldningen sker på ett medvetet sätt gynnar den miljö, hälsa och plånbok samt utsläppen kan då minskas med upp till 50 procent. Det finns även en elpatron i ackumulatortankarna till husets varmvatten och stödvärme vid behov.